De Kraal als Vreedzame School


Op De Kraal vinden we het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt en dat de kinderen gerespecteerd worden om wie ze zijn. We houden rekening met iedere achtergrond en zetten ons  in voor een prettig leer- en leefklimaat, zowel voor de kinderen als voor de leerkrachten. Wij gaan er vanuit dat als kinderen met plezier naar school gaan, ze open staan om te leren. Iets  waarbij we de ouders/verzorgers graag betrekken. Om een veilige en respectvolle sfeer te creëren wordt er op De Kraal gewerkt met de methode De Vreedzame School. Een manier om het sociale en emotionele klimaat in klas en school te versterken. De Vreedzame School helpt kinderen zelfstandig conflicten op te lossen en stimuleert de kinderen zorg te hebben voor elkaar.

 De kinderen leren conflicten zelf oplossen volgens het stappenplan van De Vreedzame School. Dit stappenplan gaat er vanuit dat je medeverantwoordelijk bent voor het conflict. Als je nog te boos bent om te praten, ga je eerst afkoelen, daarna luister je naar elkaars verhaal en zoek je naar een oplossing. Waar nodig bied je je excuses aan.
 
Ieder jaar worden er kinderen van de bovenbouwgroepen opgeleid tot mediatoren. Zij zijn aanspreekpunt voor de leerlingen wanneer er ruzie op het schoolplein is. De mediatoren bemiddelen en zorgen ervoor dat kinderen zelf met oplossingen komen. Zij worden hierbij uiteraard begeleid door de leerkrachten.

Om te waarborgen dat de kinderen zich ook buiten de school Vreedzaam kunnen bewegen, participeert de school in De Vreedzame Wijk. Hier werken diverse instanties uit de buurt samen aan een veilig klimaat waarin kinderen, maar ook volwassenen, zich op een prettige manier kunnen bewegen. Een omgeving waarin mensen elkaar kennen en zich samen verantwoordelijk voelen voor een goede sfeer op straat, in winkels, buurtcentra en sportaccommodaties.

Verantwoorde burgers
Scholen zijn wettelijk verplicht aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie. Kinderen die opgroeien in onze maatschappij hebben vaardigheden en kennis nodig om mee te kunnen doen in onze samenleving. Wij willen onze kinderen leren met conflicten om te gaan en zich sociaal verantwoordelijk te gedragen. Daarnaast spelen begrippen als democratie, grond- en mensenrechten, vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid en maatschappelijke diversiteit een grote rol. Wij willen dat de kinderen opgroeien tot burgers met een eigen mening en met begrip voor de mening van anderen. Kinderen hebben, ook als ze jong zijn, invloed op de wereld om hen heen. Wij willen dat de kinderen zich hiervan bewust zijn en hiernaar handelen.
 
De vier dimensies van burgerschap die wij de kinderen als doel aanbieden:
-      Je kunt met anderen omgaan (sociale competenties).
-      Je bent bekend met onze samenleving en de diversiteit daarin (openheid
        naar de samenleving).
-      Basiswaarden van de Nederlandse samenleving worden bevorderd.
-      De school als oefenplaats: wij zeggen als school niet hoe het moet, maar
        wij laten zien hoe het kan en geven hierin het goede voorbeeld.
 
Om deze doelen op een goede manier aan te bieden is het belangrijk dat dit systematisch gebeurt en dat er sprake is van een doorlopende leerlijn. Dit kunnen wij garanderen door te werken met de methode De Vreedzame School waarin deze doelen zijn opgenomen. Dit zorgt voor een planmatig karakter, maar biedt niet de garantie dat de doelen worden behaald. Hiervoor is meer nodig dan het gebruiken van een lesmethode. De uitgangspunten die door De Vreedzame School worden gehanteerd, vormen de basis van de manier waarop we met kinderen, hun ouders/verzorgers en elkaar omgaan. De pedagogische principes zijn voelbaar bij alles wat we op De Kraal doen. Wij hebben respect voor elkaar en iedereen mag meepraten en meedenken. Hiermee geven wij het goede voorbeeld. Wij spreken elkaar aan op het gedrag dat hoort bij een Vreedzame School.