Ouders op De Kraal


Ouderparticipatie
De ouders/verzorgers spelen een belangrijke rol op De Kraal. We vinden het belangrijk om de ouders actief te betrekken bij het onderwijs.
Activiteiten waaraan de ouders van onze school kunnen deelnemen zijn o.a.:

Daarnaast kunt u altijd reageren op de oproep van de OR om te helpen bij bijzondere activiteiten zoals de voorbereiding van feesten.
 
Klassenouders                                                                                                                           
De groepen 1 t/m 8 hebben een klassenouder. Zij zijn het aanspreekpunt voor zowel de ouders als de leerkracht. De klassenouder ondersteunt de leerkracht bij het organiseren van feesten en uitstapjes en helpt de ouders met vragen en problemen.

Nieuwsbrief
Wekelijks komt er een digitale nieuwsbrief uit, waarin we u op de hoogte houden.

Parro
De Parro-app wordt gebruikt voor de communicatie van de leerkrachten naar de ouders. Dit kunnen foto's zijn of een stukje tekst. Verder wordt u via Parro geïnformeerd over urgente zaken zoals een zieke leerkracht en de vervanger. 
 
Informatieavond
Elk jaar wordt er door alle groepsleerkrachten aan het begin van het schooljaar een informatieavond georganiseerd, waar verteld wordt hoe we het komende schooljaar gaan werken. U ontvangt hiervoor een uitnodiging via de nieuwsbrief. 

Startgesprekken
Aan het begin van het schooljaar voert de leerkracht met alle ouders/verzorgers startgesprekken. Dit zijn gesprekken om u als ouder/verzorger kennis te laten maken met de leerkracht van uw kind. U kunt dan uw verwachtingen ten aanzien van de leerkracht en de school kenbaar maken en specifieke onderwijsbehoeften van uw kind aangeven, aangezien u uw kind het beste kent. De leerkracht kan deze informatie gebruiken om het onderwijs aan de individuele leerling te optimaliseren. De leerkracht zal u laten weten hoe u kunt bijdragen aan het ontwikkelingsproces van uw kind op school.

Rapportbesprekingen
Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport. Ieder jaar wordt er een nieuw blad aan toegevoegd. Aan het eind van groep 8 heeft het kind zijn eigen portfolio. Voordat de rapporten uitgereikt worden, willen wij de inhoud vooraf bespreken met de ouders en/of verzorgers.  Ook kunnen de ouders de cito-uitslagen bespreken met de leerkracht. 

Verder zullen wij u altijd uitnodigen voor een gesprek als daar een aanleiding voor is. U kunt zelf ook om een gesprek vragen met de groepsleerkracht, de vakdocent, de interne begeleiders of de directie.

Informatie aan gescheiden ouders
Er zijn kinderen bij ons op school, waarvan de ouders/verzorgers niet bij elkaar leven. Wij vinden het belangrijk om beide ouders/verzorgers goed te informeren over de ontwikkeling van hun kind of kinderen. En andersom, dat beide ouders/verzorgers ons laten weten hoe het met hun kind gaat en hoe hun kind zijn/haar schooltijd beleeft.
 
De wetgever gaat ervan uit dat ouders/verzorgers worden geïnformeerd over hun kind; zowel in het geval dat een ouder/verzorger gezag heeft als in de gevallen dat dat niet (meer) het geval is. Wij gaan ervan uit dat ouders/verzorgers onderling afspraken maken over de verzorging en het welbevinden van hun kind. Op basis hiervan volgt:

Klachtenprocedure
Als u vragen heeft over het onderwijs of niet tevreden bent, dan stapt u in eerste instantie naar de leerkracht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met de directie. U kunt ook de oudercontact medewerker om hulp vragen.
 
Mocht u na een gesprek met de directie niet tevreden zijn, kunt u contact opnemen met het bestuur van de Kraal: Stichting Samen Tussen Amstel en IJ.  Indien dat niet tot een oplossing leidt, kunt u zich wenden tot de landelijke klachtencommissie.
Wij gaan ervan uit dat problemen altijd oplosbaar zijn.
 
We hebben een klachtenregeling opgesteld, waarin staat aangegeven op welke manier een klacht kan worden ingediend en hoe deze wordt behandeld. Deze klachtenregeling kan opgevraagd worden bij het schoolbestuur en ligt op school ter inzage.
 
Het schoolbestuur is, met instemming van de medezeggenschapsraad, aangesloten bij de landelijke klachtencommissie. Leden van de commissie werken onder strikte geheimhouding.